Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


  Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.ksarantopoulos.gr από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.» (στο εξής η Εταιρεία), που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Λ. Δημοκρατίας 3, ΤΚ 18756, τηλ: 210 4009696, FAX 210 4009888, email: info@ksarantopoulos.gr.

Η Εταιρεία μας σεβόμενη την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου, που συλλέγουμε κατά την περιήγηση και χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών, προμηθευτών και υπαλλήλων της Εταιρείας μας, καθώς και κάθε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η Εταιρεία.

Το παρόν κείμενο παρέχει πλήρη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία μας. Η με ηλεκτρονικά μέσα αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική:

Η Εταιρεία μας συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είτε απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, είτε από άλλες πηγές, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στην οργάνωση, δομή και λειτουργία της Εταιρείας, στις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία και οι συνεργάτες της, στον τρόπο λειτουργίας και τις προδιαγραφές του παρόντος ιστοτόπου και σε τυχόν αλλαγές στις διατάξεις του νόμου.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή: Ο όρος «Υπεύθυνος επεξεργασίας» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο όρος «Εκτελών την επεξεργασία» αφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αφορά κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα ειδικών κατηγοριών» αφορά κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Ο όρος «επεξεργασία» αφορά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ο όρος «Αποδέκτης» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Ο όρος «Τρίτος» αφορά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων αφορά κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.».

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι επισκέψεις στον ιστότοπο www.ksarantopoulos.gr δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστότοπο www.ksarantopoulos.gr (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ιστότοπου www.ksarantopoulos.gr), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστότοπου www.ksarantopoulos.gr. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Προκειμένου να κάνετε χρήση ορισμένων περιεχομένων και Υπηρεσιών του ιστότοπου μας, μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων. Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, μέσω της σχετικής φόρμας σας ζητείται να καταχωρίσετε πληροφορίες που σας αφορούν και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επαγγελματικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

Όπου χρειάζεται συναίνεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία θα σας παρέχει εγκαίρως και με απόλυτη διαφάνεια τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας.

Η Εταιρεία μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης. Ζητούμε από τους υπαλλήλους μας να μας γνωστοποιούν μόνο τις απολύτως αναγκαίες πληροφορίες που κατά νόμο απαιτούνται στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας. Ομοίως συλλέγουμε και διατηρούμε μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και πελατών μας, αποκλειστικά για σκοπούς νόμιμους και κατόπιν συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων όπου απαιτείται. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα εν δυνάμει πελατών μας, κατά το προσυμβατικό στάδιο, όταν τα φυσικά πρόσωπα μας παρέχουν εκουσίως προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), προκειμένου να τους υποβάλουμε προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες μας. Προσωπικά δεδομένα πελατών και υποψηφίων πελατών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων πωλητών της Εταιρείας (υπαλλήλων ή εξωτερικών συνεργατών) αλλά και στα πλαίσια συμμετοχής της Εταιρείας μας σε εκθέσεις.

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει και άλλες πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία μας μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, όπου εφαρμόζονται, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα εικόνας.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Η Εταιρεία ενημερώνεται καθημερινά για τις συναλλαγές στο Χ.Α.Α. που αφορούν στις μετοχές της και διατηρεί τα σχετικά στοιχεία σε αρχείο, μόνο για την ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας. Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία συναλλαγής, σε κάθε περίπτωση δεν είναι περισσότερα από όσα ο νόμος επιτρέπει στην Εταιρεία να αποκτήσει νόμιμα.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας μας. Ανάλογα με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, διαφοροποιούνται και οι σκοποί που δικαιολογούν την επεξεργασία από την Εταιρεία μας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων μας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Εταιρείας μας έναντι αυτών και του Κράτους.

Για την ομαλή άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας, στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές μας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τρίτων εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία μας για διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία που καταχωρείτε στη σχετική φόρμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της Εταιρείας μας μαζί σας (για την απάντηση σε δικό σας μήνυμα προς την Εταιρεία μας).

Η Εταιρεία, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αποστολή τακτικών ενημερώσεων που η Εταιρεία κρίνει ενδιαφέρουσες για τον Χρήστη.
 • Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ.
 • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για πράξεις “άμεσης προώθησης”, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Εταιρεία είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, την ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου, της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας.

Τα στοιχεία συναλλαγών που αφορούν σε μετοχές της Εταιρείας διατηρούνται όσο επιτρέπεται/επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία και μπορεί να διαβιβάζονται σε Δημόσιες Αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία ενδέχεται να ανωνυμοποιήσει τα δεδομένα και να τα διατηρήσει για αόριστο χρονικό διάστημα για λόγους που ανάγονται στην οργάνωση και διοίκηση της Εταιρεία και για λόγους στατιστικούς.

Η Εταιρεία κατά τη χρήση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ακολουθεί τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου για την ενημέρωση των ατόμων, τον περιορισμό της ζώνης κάλυψης κατ’ εφαρμογή της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγουμε, τη διαγραφή των δεδομένων εικόνας, όπως προβλέπεται στον νόμο, λαμβάνοντας όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου.

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και την καταχώρισή της στα αντίστοιχα αρχεία που ανήκουν στην Εταιρεία. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, μόνο για να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποσκοπούν επίσης στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικώς όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιστασιακή αποστολή πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασής σας με την Εταιρεία. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες, παρακαλείσθε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται κατωτέρω:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

 1. Ενημέρωση και πρόσβαση στα δικαιώματά τους (πληροφορίες για την επεξεργασία)
 2. Τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων
 3. Τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει
 4. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
 5. Τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων
 6. Να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 7. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο privacy@ksarantopoulos.gr ή στο τηλέφωνο: 210-4009696.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να διαχειριστούμε αυτούς και γι’ αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενες, με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις (υπηρεσιών logistics , λογιστικών υπηρεσιών κλπ), εξασφαλίζοντας τη συγκατάθεσή σας όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η επεξεργασία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν σχετικών γραπτών οδηγιών μας, διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε., ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

Εάν βρίσκεστε σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου βρίσκονται οι διακομιστές της Εταιρείας, οι επικοινωνίες ενδέχεται να συνεπάγονται διασυνοριακή μεταφορά πληροφοριών.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και επικοινωνώντας με την Εταιρεία δια ηλεκτρονικών μέσων, εξουσιοδοτείτε την επεξεργασία και τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας ή/και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, με το πέρας του οποίου διαστήματος, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Όπου για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία μας εξαρτάται επιπροσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ.) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις της Εταιρείας μας από τη σύμβαση, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το νόμο χρόνου παραγραφής των αξιώσεων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνουμε ωστόσο όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση (κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα.

Ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Πολιτικής ορίζεται η 24η Μαΐου 2018.