Η εταιρεία λειτουργεί με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και υπόκειται στον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 7703/06/Β/86/129. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κερατσινι Αττικής και τα γραφεία της στην οδό Λεωφ, Δημοκρατιας αρ. 13, Κερατσινι.

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 30/4/1935 με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” μετά από μετατροπή της προσωπικής επιχείρησης του “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ” που ιδρύθηκε το 1912 και με την υπ΄αριθμό Λ7/7-2/2/11.12.1912 των Υπουργών των Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας της Νομαρχίας Αττικής. Στη συνέχεια η συστατική πράξη της Ανωνύμου Εταιρείας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ. 102/30.4.1935), κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 217/3.3.1975.

Η εταιρεία εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 24 Νοεμβρίου 1949. Προηγήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή ύψους δρχ. 609 εκ., (σύμφωνα με την από 31/10/1994 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), με την έκδοση 358.410 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. και τιμή διαθέσεως 1.700 δρχ. εκάστη. Από την αύξηση προέκυψε αποθεματικό υπέρ το άρτιο ύψους 534 εκ.

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε 100 χρόνια ήτοι μέχρι 30/4/2035 και ο σκοπός της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι η αλευροβιομηχανία, η εμπορία αλεύρων και δημητριακών καρπών. Επίσης η εταιρεία δύναται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε συναφείς κλάδους και να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού ή να συνιστά τέτοιες εταιρείες.